MENU

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden voor levering aan consumenten van:

Classic GP
Dorpsstraat 11
9482 PA Tynaarlo
Hierna te noemen: Classic GP.

Artikel 1: Definities.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“consument”: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
“consumentenkoop”: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.


Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Classic GP en een consument waarop Classic GP deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


Artikel 3. Offertes.
Alle door Classic GP uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen. Classic GP kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Classic GP is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.


Artikel 4. Levering en herroepingsrecht.
Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af magazijn van Classic GP te Tynaarlo. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan. De consument heeft (na contact en overleg met Classic GP via telefoon, schriftelijk dan wel via e-mail) het recht de goederen retour te zenden binnen een periode van 14 dagen, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument. Een uitzondering op dit herroepingsrecht betreft geïnstalleerde cd-roms waarvan de unieke codes zijn gebruikt en DVD’s die in gesealde verpakking zijn geleverd en die uit deze verpakking zijn gehaald. De consument heeft de verplichting om de complete kosten van de retourzending van de goederen op zich te nemen, de retourzending dient derhalve door consument voldoende gefrankeerd te worden. De goederen dienen zonder enige beschadiging of sporen van gebruik te worden geretourneerd. Indien de reden van retourzending een foutieve levering door Classic GP is worden deze kosten door Classic GP vergoed.


Artikel 5. Levertijd.
De producten kennen een levertijd van maximaal 30 dagen. Indien deze levertijd overschreden wordt zal Classic GP de consument daarvan zonder uitstel in kennis stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.


Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud.
Classic GP blijft volledig eigenaar van een door haar verkochte zaak tot het moment dat de verkoopprijs volledig is voldaan.


Artikel 7. Gebreken en klachttermijnen.
Classic GP staat ervoor in dat de geleverde producten voldoen aan de vermelde specificaties. Classic GP betaalt het volledige aankoopbedrag terug als binnen 30 dagen na levering blijkt dat de producten gebreken of tekortkomingen kennen. De consument kan Classic GP ook verzoeken om vervanging van het geleverde of levering van het ontbrekende. Terugbetalingen vinden plaats binnen 21 dagen nadat de consument zijn klacht kenbaar heeft gemaakt aan Classic GP. De consument is gehouden binnen een redelijke termijn na constatering van het gebrek, maar uiterlijk binnen 25 dagen na ontvangst van de goederen, daarvan melding te doen bij Classic GP. De consument zal de ontvangen producten direct na melding en voor rekening van Classic GP terugzenden.


Artikel 8. Betaling.
Betaling dient plaats te vinden door middel van betaling op de bankrekening van Classic GP, zoals genoemd op de met de producten meegezonden factuur. Ook kan in bepaalde gevallen contante betaling plaatsvinden. Indien om enige reden betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Classic GP aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. In dit geval is na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen van Classic GP en de verplichtingen van de consument jegens Classic GP onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 9. Incassokosten.
Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument. In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering verschuldigd: over de eerste € 3.000,-: 15% met een minimum van € 25,-. Indien Classic GP aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijze noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.


Artikel 10. Aansprakelijkheid.
De aansprakelijkheid van Classic GP is beperkt tot een herleveren van de betreffende zaak dan wel restitutie van de koopsom.


Artikel 11. Overmacht.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop Classic GP geen invloed kan uitoefenen doch waardoor Classic GP niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen daaronder begrepen. Classic GP heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Classic GP haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Classic GP opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Classic GP niet mogelijk is, langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Classic GP bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.


Artikel 12. Geschillenbeslechting.
De rechter, waaronder de vestigingsplaats van Classic GP behoort, is bevoegd kennis te nemen van geschillen tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft Classic GP bevoegd de consument te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter. Daarnaast is het voor de consument mogelijk een klacht voor te leggen bij de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag, een en ander tegen betaling van een klachtgeld van € 25,- per klacht. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt de consument (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dat wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan hem terug betaald.


Artikel 13. Toepasselijk recht.
Op elke overeenkomst tussen Classic GP en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.


Tynaarlo, november 2008

Classic GP
Dorpsstraat 11
9482 PA Tynaarlo.
Tel. 0592 – 54 27 38
ING Bank NL57 INGB 0002 9523 53
E-mail:
Internetwinkel: www.classicgp.nl
Inschrijving bij de Kamer van Koophandel te Meppel onder nummer 04047087.

BTW-nummer NL011446791B01.